Osaka Castle, Takehiko Inoue

(Source: unhistorical)